• Rechtstreeks bij Nederlandse maker
 • Gratis levering aan huis
 • Maatwerk of advies? 038-2063009 (ma/vr)

4.9Google reviews


  Algemene voorwaarden

  1. Definities

  Aanbod / Aanbieding

  ieder aanbod van Tv-meubels.nl tot het aangaan van een Overeenkomst;

  Afnemer

  de natuurlijke persoon of rechtspersoon die Tv-meubels.nl opdracht geeft om een of meer Producten af te nemen;

  Consument

  iedere Afnemer die een natuurlijke persoon is en handelt voor doeleinden die buiten zijn of haar bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;

  Diensten

  alle (aanvullende) diensten en/of (technische) werkzaamheden, van welke aard dan ook, die door Tv-meubels.nl worden verricht, in de ruimste zin;

  Tv-meubels.nl

  Tv-meubels.nl, gevestigd te (8263 BD) Kampen aan de Werfweg 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74892606;

  Overeenkomst

  iedere overeenkomst tussen Tv-meubels.nl en Afnemer voor de vervaardiging en levering van Producten alsmede het uitvoeren van Diensten;

  Partij(en)

  Tv-meubels.nl en Afnemer c.q. ieder voor zich;

  Producten

  de door de Tv-meubels.nl vervaardigde zaken van stoffelijke aard;

  Schriftelijk

  per brief, fax, elektronisch bericht of deurwaardersexploot;

  Voorwaarden

  Deze algemene voorwaarden van Tv-meubels.nl.

  2. Toepasselijkheid

  2.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en Overeenkomsten, alsmede op alle daaruit voortvloeiende en daarop voortbouwende verbintenissen.
  2.2. Indien de Voorwaarden van toepassing zijn geweest op enige Overeenkomst, zijn deze automatisch – zonder dat dit nog afzonderlijk tussen de betreffende Partijen overeengekomen behoeft te worden – van toepassing op iedere nadien gesloten overeenkomst tussen Partijen, tenzij ter zake de betreffende overeenkomst uitdrukkelijk Schriftelijk tussen Partijen anders is overeengekomen.
  2.3. In geval van nietigheid of vernietiging door Afnemer van een of meer bepalingen van de Voorwaarden blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden onverminderd van toepassing op de Overeenkomst. Partijen zullen in overleg treden om een nietige of vernietigde bepaling van de Voorwaarden te vervangen door een bepaling die wel geldig c.q. niet-vernietigbaar is en die zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling.
  2.4. Voor zover een Overeenkomst afwijkt van één of meer bepalingen van de Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst. De overige bepalingen van de Voorwaarden blijven in dat geval onverminderd op de Overeenkomst van toepassing.
  2.5. Ondanks hetgeen bepaald in deze Voorwaarden, kan de Consument te allen tijde een beroep doen op dwingend rechtelijke bepalingen van nationaal consumentenrecht.

  3. Aanbiedingen

  3.1. De Producten worden aangeboden op de website van Tv.meubels.nl. Op verzoek van Afnemer verstrekt Tv-meubels.nl een Aanbod op basis van de specifieke wensen van de Afnemer.
  3.2. Een door Afnemer geaccepteerd Aanbod kan door Tv-meubels.nl gedurende vijf (5) werkdagen na de datum van ontvangst van de acceptatie door Tv-meubels.nl worden herroepen, zonder dat dit leidt tot enige verplichting van Tv-meubels.nl tot vergoeding van eventueel als gevolg daarvan door Afnemer geleden schade.

  4. Totstandkoming van overeenkomsten

  4.1. Een Overeenkomst komt tot stand indien de Afnemer een Aanbod van Tv-meubels.nl accepteert en voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de Afnemer het Aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Tv-meubels.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het Aanbod. Tv-meubels.nl zal starten met het uitvoeren van de Overeenkomst nadat de betaling door Afnemer conform artikel 6.1 is voldaan en de Afnemer vervolgens de opdracht heeft geaccordeerd.
  4.2. Wijzigingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst gelden uitsluitend na schriftelijke aanvaarding hiervan door Tv-meubels.nl. Tv-meubels.nl is niet gehouden om wijzigingen en/of aanvullingen van een Overeenkomst te aanvaarden.
  4.3. Als Afnemer aan Tv-meubels.nl met het oog op het uitbrengen van een Aanbod gegevens (waaronder maatvoeringen), tekeningen en dergelijke verstrekt, mag Tv-meubels.nl uitgaan van de juistheid hiervan en zal zij haar Aanbod hierop baseren. Indien de verstrekte gegevens onjuist blijken te zijn dan komt alle door Tv-meubels.nl geleden schade en daardoor voor Tv-meubels.nl te maken kosten voor rekening en risico van Afnemer. Indien onderdeel van de Overeenkomst het inmeten van de Producten door Tv-meubels.nl bij Afnemer betreft, dan komt de juistheid van het inmeten voor rekening en risico van Tv-meubels.nl.

  5. Prijzen en meerwerk

  5.1. In een Aanbod of Overeenkomst vermelde prijzen luiden in Euro’s en zijn inclusief omzetbelasting. Daarbij wordt tevens vermeld welke eventuele andere kosten, zoals kosten voor verpakking, vervoer, reistijd, reiskosten en andere kosten van verzending kunnen worden doorbelast.
  5.2. Partijen kunnen gezamenlijk wijzigingen en/of aanvullingen op de Overeenkomst overeenkomen. Tv-meubels.nl is na akkoord van de Afnemer bevoegd eventuele kosten met betrekking tot de wijzigingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst aan Afnemer door te belasten of in mindering te brengen (meer en minder werk). Tv-meubels.nl en Afnemer komen vervolgens overeen op welke wijze – ineens of in gedeelten – en wanneer de verrekening geschiedt van het meer en het minder werk of, indien er zowel van meer als van minder werk sprake is, van het saldo daarvan.
  5.3. Indien omtrent wijze en tijdstip van de verrekening van het meer- en minder werk niets is overeengekomen, geschiedt deze verrekening ineens na de voltooiing van de werkzaamheden.

  6. Betaling

  6.1. Terzake de door Tv-meubels.nl te leveren c.q. geleverde Producten danwel door te verrichten Diensten wordt door Tv-meubels.nl een factuur gestuurd naar Afnemer. Betaling dient vooraf te geschieden, dan wel binnen de op de factuur vermelde betaaltermijn.
  6.2. Onverminderd bepalingen van dwingend recht, heeft de Afnemer niet het recht zijn betalingsverplichtingen jegens Tv-meubels.nl op te schorten en/of te verrekenen met betalingsverplichtingen van Tv-meubels.nl jegens Afnemer.
  6.3. Alle vorderingen van Tv-meubels.nl op de Afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de navolgende gevallen:
  (a) indien na het sluiten van de Overeenkomst aan Tv-meubels.nl omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat de Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, zulks geheel ter beoordeling van Tv-meubels.nl;
  (b) in geval van het aanvragen van faillissement of surseance van betaling van Afnemer, liquidatie of faillissement van Afnemer of – voor zover Afnemer een natuurlijke persoon betreft – het op Afnemer van toepassing worden van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).

  7. (Op)levertijd

  De door Tv-meubels.nl in het kader van een Overeenkomst opgegeven (op)levertijd betreft altijd een indicatie en geldt derhalve nimmer als fatale termijn, tenzij tussen Partijen Schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald. Overschrijding van de overeengekomen (op)levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding. Als een (op)levertijd is overeengekomen dan vangt die termijn pas aan op het moment dat de betaling conform artikel 6.1 is voldaan.

  8. Wijze van levering

  8.1. Het risico voor de aan Afnemer te leveren Producten gaat op haar over bij aflevering op de door haar aangegeven locatie.
  8.2. Indien Producten ontbreken bij de aflevering dan dient de Afnemer dat binnen 5 werkdagen aan Tv-meubels.nl Schriftelijk te melden.
  8.3. Tv-meubels.nl heeft ook aan haar leveringsplicht voldaan door de Producten op het overeengekomen tijdstip in haar magazijn, dan wel het magazijn van een door Tv-meubels.nl ingeschakelde derde, aan Afnemer ter beschikking te stellen. Het door of namens Afnemer ondertekende afleveringsdocument en/of bijbehorende bijlagen van de vervoerder levert volledig bewijs op van de aflevering door Tv-meubels.nl van de in de het afleveringsdocument en/of bijbehorende bijlagen vermelde Producten.

  9. Eigendomsvoorbehoud

  9.1. Alle geleverde Producten blijven uitsluitend eigendom van Tv-meubels.nl tot aan het moment waarop Afnemer aan alle verplichtingen – voortvloeiende uit of samenhangend met een Overeenkomst(en), waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten – voldaan heeft. Tot dat tijdstip is Afnemer gehouden de door Tv-meubels.nl geleverde Producten gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als Tv-meubels.nl-eigendom te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden.
  9.2. In het geval van een levering van Producten aan een Afnemer op een ander grondgebied dan Nederland, dan geldt ten aanzien van de betreffende Producten – indien en zodra zij zich op het grondgebied van het betreffende land bevinden – in aanvulling op het in artikel 9.1 vermeld eigendomsvoorbehoud naar Nederlands recht tevens een eigendomsvoorbehoud zoals vermeld in artikel 9.1 naar het recht van het betreffende land, met dien verstande dat ten aanzien van de Overeenkomst voor het overige bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing is als vermeld in artikel 17.
  9.3. Nadat Tv-meubels.nl haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen mag zij de geleverde Producten terughalen. Afnemer staat Tv-meubels.nl toe de plaats te betreden waar de Producten zich bevinden.

  10. Acceptatie en garantie

  10.1. De Producten en uitgevoerde Diensten zullen in ieder geval na uitvoering van de verplichtingen uit de Overeenkomst binnen een redelijke termijn door Afnemer aan een acceptatietest worden onderworpen. Indien Afnemer niet binnen een redelijke termijn na (op)levering Schriftelijk gebreken heeft gemeld aan Tv-meubels.nl, dan wordt geacht dat de geleverde Producten door Afnemer zijn aanvaard en voldoen aan de in de Overeenkomst neergelegde eisen en prestaties.
  10.2. Andere niet bij de (op)levering zichtbare gebreken aan de Producten en uitgevoerde Diensten moeten zo spoedig mogelijk na ontdekking danwel nadat zij redelijkerwijs te ontdekken waren, Schriftelijk en gemotiveerd aan Tv-meubels.nl worden gemeld, bij gebreke waarvan wordt geacht dat de geleverde Producten en/of uitgevoerde Diensten door Afnemer zijn aanvaard en voldoen aan de in de Overeenkomst neergelegde eisen en prestaties.
  10.3. Als sprake is van een gebrek dat door Tv-meubels.nl wordt erkend, dan heeft Tv-meubels.nl de keuze om tot vervanging of herstel van de Producten of Diensten over te gaan, danwel tot vergoeding van schade over te gaan. Als Partijen geen overeenstemming bereiken over de vraag of er sprake is van een gebrek, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De deskundige wordt in overleg met Afnemer aangewezen door Tv-meubels.nl. De kosten hiervoor komen voor rekening van de (grotendeels) in het ongelijk gestelde partij, tenzij anders is overeengekomen.
  10.4. Klachten van welke aard dan ook ten aanzien van de uitvoering door Tv-meubels.nl van een Overeenkomst, schorten de betalingsverplichting van Afnemer niet op en kunnen slechts Schriftelijk ter kennis van Tv-meubels.nl worden gebracht.
  10.5. Op door Afnemer geleverde Producten wordt aan Afnemer geen (aanvullende) garantie verleend, tenzij in het Aanbod of de Overeenkomst anders wordt vermeld.

  11. Vervaltermijnen

  11.1. Rechtsvorderingen en andere bevoegdheden van Afnemer, uit welke hoofde ook, jegens Tv-meubels.nl in verband met geleverde Producten of uitgevoerde Diensten vervallen na twaalf (12) maanden na de datum waarop Afnemer bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden, doch uit dien hoofde voor het verstrijken van deze termijn géén Schriftelijke claim is neergelegd bij Tv-meubels.nl.
  11.2. In het geval binnen de in artikel 11.1 vermelde termijn door Afnemer een Schriftelijke claim is neergelegd bij Tv-meubels.nl in verband met door haar geleverde Producten of uitgevoerde Diensten vervalt iedere rechtsvordering dienaangaande van Afnemer eveneens indien Tv-meubels.nl niet binnen een termijn van vier (4) maanden na het ontvangen van de betreffende Schriftelijke claim in rechte is betrokken bij de op grond van artikel 17 van de Voorwaarden bevoegde rechter.

  12. (Uitsluiting) herroepingsrecht Consument

  12.1. In geval de Afnemer een Consument is en de Overeenkomst kwalificeert als een overeenkomst op afstand zoals bedoeld in Boek 6 artikel 230g onder (e) Burgerlijk Wetboek, dan heeft de Consument in beginsel niet het recht om zonder opgave van redenen binnen veertien (14) de Overeenkomst te ontbinden aangezien de Producten vervaardigd zijn op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (artikel 6:230p aanhef onder f, eerste volzin Burgerlijk Wetboek).
  Herroepingsrecht
  12.2. In geval Tv-meubels.nl - in afwijking van hetgeen bepaald in artikel 12.1 - het herroepingsrecht niet heeft uitgesloten, dan zal dit door Tv-meubels duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, worden vermeld.
  12.3. Indien het herroepingsrecht van toepassing is, dan kan de Consument een Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een Product gedurende een bedenktijd van minimaal veertien (14) dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Deze bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Product heeft ontvangen, of:
  • als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste Product heeft ontvangen. Tv-meubels.nl mag, mits hij de Consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere Producten met een verschillende levertijd weigeren.
  • als de levering van een Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  Verplichtingen Consument tijdens de bedenktijd
  12.4. Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het Product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
  12.5. De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan toegestaan op grond van artikel 12.4.
  Uitoefening herroepingsrecht door Consument en kosten daarvan
  12.6. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Tv-meubels.nl.
  12.7. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in artikel 12.6 bedoelde melding, zendt de Consument het Product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Tv-meubels.nl. Dit hoeft niet als Tv-meubels.nl heeft aangeboden het Product zelf af te halen. De Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het Product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
  12.8. De Consument zendt het Product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Tv-meubels.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  12.9. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.
  12.10. De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het Product.
  12.11. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
  Verplichtingen Tv-meubels.nl tijdens de bedenktijd
  12.12. Als Tv-meubels.nl de melding van herroeping door de Consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
  12.13. Tv-meubels.nl vergoedt alle betalingen van de Consument, inclusief eventuele leveringskosten door Tv-meubels.nl in rekening gebracht voor het geretourneerde Product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Consument hem de herroeping meldt. Tenzij Tv-meubels.nl aanbiedt het Product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het Product heeft ontvangen of tot de Consument aantoont dat hij het Product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
  12.14. Tv-meubels.nl gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.
  12.15. Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Tv-meubels.nl de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

  13. Ontbinding

  13.1. Ingeval Afnemer een of enige van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet of deels niet nakomt, is Afnemer van rechtswege (en de Consument na ingebrekestelling) in verzuim en heeft Tv-meubels.nl het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een Schriftelijke kennisgeving aan Afnemer en/of haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten, zonder dat Tv-meubels.nl tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd eventuele aan Tv-meubels.nl toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding. Alle vorderingen die Tv-meubels.nl in deze gevallen op Afnemer mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.
  13.2. Ingeval van faillissement, surséance van betaling, stillegging, liquidatie of overname of enige daarmee te vergelijken toestand van de onderneming van Afnemer of als Afnemer zijn onderneming staakt of als op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Afnemer beslag wordt gelegd of als Afnemer niet langer moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen, is Afnemer van rechtswege (en de Consument na ingebrekestelling) in verzuim en heeft Tv-meubels.nl het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig door middel van een Schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Tv-meubels.nl tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd haar verdere rechten, waaronder begrepen het recht van Tv-meubels.nl op volledige schadevergoeding.

  14. Aansprakelijkheid en verzekering

  14.1. Tv-meubels.nl is aansprakelijk voor schade die Afnemer lijdt en die het gevolg is van een aan Tv-meubels.nl toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen Tv-meubels.nl verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn en slechts tot het bedrag dat de verzekeraar in voorkomend geval uitkeert.
  14.2. De vergoeding van schade in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat door Tv-meubels.nl voor de onderhavige overeenkomst (exclusief BTW) met Afnemer is overeengekomen.
  14.3. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
  (a) vermogensschade, zoals - doch niet beperkt tot - bedrijfsschade, gevolgschade, vertragingsschade en gederfde winst;
  (b) schade als direct gevolg van door of namens Afnemer aan Tv-meubels.nl verstrekte onjuiste, onvolledige en/of ondeugdelijke informatie.
  14.4. Tv-meubels.nl is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens Afnemer aangeleverd materiaal ten gevolge van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking. Op verzoek van Afnemer zal Tv-meubels.nl de bewerking opnieuw uitvoeren, met door Afnemer voor diens rekening aangeleverd nieuw materiaal.

  15. Overmacht

  15.1. Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst die niet aan Tv-meubels.nl kan worden toegerekend. Onder overmacht als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval – derhalve niet uitsluitend – begrepen een tekortkoming als gevolg van (a) problemen bij en/of ernstige verstoringen van het productieproces bij toeleveranciers, waaronder nutsbedrijven, (b) het niet leveren van noodzakelijke materialen door derden, (c) opzet of grove schuld van hulppersonen, (d) werkstaking, (e) bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, (f) brand, (g) bijzondere weersomstandigheden (zoals overstromingen), (h) overheidsmaatregelen (zowel nationaal als op internationaal niveau), waaronder in- en uitvoerverboden en in- en uitvoerbelemmeringen, (i) oorlog, mobilisatie, onlusten, oproer, staat van beleg, (j) sabotage, (k) vervoersstremmingen, (l) machinebreuk en/of (m) transportvertraging.
  15.2. In geval van overmacht heeft Tv-meubels.nl de keuze hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de overmachtsituatie heeft opgehouden te bestaan, hetzij de Overeenkomst, al dan niet na aanvankelijk voor opschorting te hebben gekozen, geheel gedeeltelijk te ontbinden. Afnemer heeft in beide gevallen geen recht op enige schadevergoeding
  15.3. Indien Tv-meubels.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is Afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

  16. Intellectuele eigendomsrechten en tekeningen

  16.1. Alle (intellectuele en industriële) eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten en databankrechten, op alle Producten waaronder maar niet beperkt tot kopij, modellen, tekeningen, ontwerpen, documentatie, fotografische opnamen, films, informatiedragers, apparatuur en programmatuur (in object- en broncode), gegevens en databestanden, mallen en matrijzen, welke onderwerp zijn van en/of voortvloeien uit en/of gebruikt zijn bij de nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst tussen Tv-meubels.nl en Afnemer berusten bij Tv-meubels.nl.
  16.2. Als Afnemer aan Tv-meubels.nl met het oog op het uitbrengen van een Aanbod gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt, mag Tv-meubels.nl uitgaan van de juistheid hiervan en zal zij haar Aanbod hierop baseren. Afnemer vrijwaart Tv-meubels.nl voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens Afnemer verstrekte tekeningen en dergelijke.

  17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  17.1. Op alle door Tv-meubels.nl gesloten Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht met uitsluiting van het Weens Koopverdrag van toepassing.
  17.2. Alle geschillen tussen Partijen worden beslecht door de rechter die relatief bevoegd is in de vestigingsplaats van de Tv-meubels.nl.

  Bestel een kleurstaal

  Kies je gewenste kleurstalen en ontvang deze binnen 2 werkdagen in huis.

  • Kleuren voor dit meubel

  • Alle kleuren

    Kleurmonster:   Grijsblauw mat - Ral 5008
    is toegevoegd aan uwe winkelwagen

    €1.845,-

    Andere afmeting kiezen

    Staat de gewenste maatvoering er niet bij? Neem dan even contact met ons op via [email protected]

    Inloggen

    Wachtwoord vergeten?

    • Al je orders en retouren op één plek
    • Het bestelproces gaat nog sneller
    • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen

    vergelijk0